Objectius

Les finalitats de l’associació són:

  • Donar suport i assistència als membres de l’associació i, en general, als pares i mares d’alumnes, tutors i tutores, professorat i alumnat del centre i els seus òrgans de govern i de participació, en tot allò que fa referència a l’educació dels seus fills i filles i, en general, de tot l’alumnat matriculat al centre. 
  • Col·laborar en les activitats educatives del centre i cooperar amb el Consell Escolar en l’elaboració de directrius per a la programació d’activitats complementàries, extraescolars o de serveis. 
  • Promoure la participació dels pares i mares en la gestió del centre. 
  • Assistir els pares i mares en l’exercici del seu dret a intervenir en el control i la gestió del centre. 
  • Promoure la representació i la participació dels pares i mares en els consells escolars dels centres públics i concertats i altres òrgans col·legiats. 
  • Facilitar la col·laboració del centre en els àmbits social, cultural, econòmic i laboral de l’entorn. 
  • Promoure la llengua catalana, d’acord amb la Llei de normalització lingüística, i la cultura pròpia de les Illes Balears.
  • Promoure les activitats de formació dels pares i mares.
  • D’altres que, en el marc de la normativa educativa, els assignin els seus Estatuts.